PRIVACY VERKLARING STUDIO-HGF

Studio-HGF, gevestigd aan Gijzelsestraat 20, 5074 NK Biezenmortel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Studio-HGF

Gijzelsestraat 20, 5074 NK Biezenmortel

dorien@studio-hgf.nl / 06-27 540 630

www.studio-hgf.nl

 

Dorien Leijdens is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio-HGF. Zij is te bereiken via dorien@studio-hgf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio-HGF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij (intake)gesprekken of door middel van correspondentie of telefonische contacten

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dorien@studio-hgf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio-HGF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

-  Studio-HGF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio-HGF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio-HGF) tussen zit. Studio-HGF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Webapplicatie van Jimdo

Deze applicatie maakt het voor u mogelijk inzicht te krijgen in de manier waarop Studio-HGF ontwerpen maakt, maar u kunt ook overige informatie vinden. De mogelijkheid bestaat om uw gegevens (naam en email) achter te laten met de vraag of ik contact met u opneem.

(een uitgebreide privacy-veklaring van Jimdo staat onderaan de site)

 

Boekhouding via Money Bird

Studio-HGF maakt gebruik van het boekhoudsysteem van Money Bird. Hierin staan uw gegevens vermeld die van toepassing zijn op de financiële afhandeling van de opdracht (offerte – factuur).

 

Emailservice door Hostnet

Emails door u naar Studio-HGF of door het Studio-HGF richting u worden verwerkt door Hostnet.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Studio-HGF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Voor de gegevens die verplicht zijn houdt Studio-HGF zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Overige persoonsgegevens verwijdert Studio-HGF binnen een termijn van twee jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio-HGF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio-HGF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze derden zijn eerder in deze overeenkomst genoemd. Studio-HGF verstrekt vervolgens alleen gegevens aan andere dan deze derden, wanneer dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een uitvoerende partij (hovenier bijvoorbeeld) of om producten rechtstreeks te kunnen laten afleveren. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio-HGF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio-HGF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dorien@studio-hgf.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Studio-HGF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Studio-HGF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dorien@studio-hgf.nl